ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Onderhavige voorwaarden maken een essentieel deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de klant voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de onze. Engagementen of beloftes van onze vertegenwoordigers binden ons niet, tenzij zij schriftelijk in deze overeenkomst werden opgenomen. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
 1. De klant moet de uitvoering (levering/plaatsing) van de toestellen mogelijk maken. Indien nodig dient hij te zorgen voor de elektrische–telefonische–of digitale lijnen en/of aansluitingen. Het geldige bestaan en de uitvoerbaarheid van deze overeenkomst is niet afhankelijk van de aanwezigheid en/of de goede werking van deze aansluitingen, waarvoor de klant de verantwoordelijkheid draagt. Indien de uitvoering hierdoor in het gedrang komt is hij gehouden alle kosten ten zijne laste te nemen. De installatie van hard- of software door de klant bij derden aangekocht is niet inbegrepen in de plaatsing en wordt slechts uitgevoerd tegen vergoeding en onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper.
 1. Ingeval de klant de opdracht/koop annuleert, is de overeenkomst ten zijne laste van rechtswege ontbonden en is hij gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd ons recht om de reële schade te bewijzen. Ingeval de klant in gebreke blijft de levering af te nemen of de plaatsing mogelijk te maken, geeft dit ons recht, na voorafgaande aangetekende aanmaning, de toestellen integraal te factureren en in te vorderen tenzij wij verkiezen de ontbinding in te roepen. In dat geval is de klant gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd ons recht om de reële schade te bewijzen. Betaalde voorschotten worden in mindering gebracht.
 1. De leveringsdatum wordt ten indicatieve titel opgegeven. Vertragingen in ons hoofde zijn geen aanleiding tot verbreking of annulatie van de overeenkomst of tot schadevergoeding, tenzij andersluidend en schriftelijk overeengekomen. Elke vertraging te wijten aan overmacht, verlengt de termijn met een periode overeenkomende met de duur van de overmacht. Het kennelijk onvermogen van onze leveranciers om bepaalde onderdelen te leveren wordt onder andere aanschouwd als overmacht.
 1. Klachten op de eventuele niet-conformiteit van onze leveringen en/of op de eventuele zichtbare gebreken, moeten op straffe van verval aangetekend gemeld worden binnen de acht dagen na levering. Behoudens het geval van kwaad opzet zullen wij nooit tot iets meer gehouden zijn dan tot de herstelling of vervanging van de gebrekkige zaak, met uitsluiting van elke schadevergoeding. Het verlies van data (bestanden op gegevensdragers) kan evenmin aanleiding geven tot schadevergoeding, de klant draagt zelf het risico van het al of niet nemen van back-ups (veiligheidskopiëen). De vervangen onderdelen of toestellen blijven onze eigendom.
 1. Iedere fiscale douane of transportregeling en alle fluctuaties in de monetaire pariteit die tijdens de uitvoering van de bestelling of een transactie de kostprijs verhogen, zullen bij de overeengekomen prijs gevoegd worden.
 1. De geleverde toestellen zijn gewaarborgd tegen iedere fabricatiefout. De gebrekkige onderdelen zullen gratis vervangen en gemonteerd worden gedurende de periode en volgens de voorwaarden bepaald door de leverancier van het betreffend onderdeel op voorwaarde dat de koper onmiddellijk na levering de bijgevoegde registratiekaarten invult en verstuurt.
 1. Bij verkeerde behandeling, onder andere het openen van verzegelde onderdelen, of wanneer de klant zelf wijziging of uitbreiding aan het toestel aanbrengt of het toestel aansluit op een niet geaard stopcontact vervalt de waarborg. De door ons geïnstalleerde software is onderworpen aan de gebruiks- en garantievoorwaarden bepaald in de licentieovereenkomst van de fabrikant.
 1. Bij eventuele gebrekkige werking van het toestel te wijten aan een verkeerde instelling van de software, het onkundig gebruik van de software, het installeren van niet compatibele software of door de aanwezigheid van een computervirus kan geen beroep gedaan worden op de waarborg. De verkoper heeft in deze gevallen het recht de kosten voor herstel aan te rekenen.
 1. Een beroep op de waarborg kan de vervaldag voor betaling niet verdagen. Behoudens andere schriftelijke overeenkomst moeten de toestellen steeds in hun originele verpakking met behoud van serienummers en stickers terugbezorgd worden, port ten laste van de klant.
 1. Opeenvolgende leveringen krachtens eenzelfde overeenkomst kunnen bij gedeelten gefactureerd worden. De toestellen blijven onze eigendom tot volledige vereffening van de uitstaande schuld, onder welke vorm en over welke periode ook de overeengekomen betalingsvorm zich mag uitstrekken, zoals daar zijn wissels of checks op termijn. De klant draagt echter vanaf de levering het risico van verlies of de destructie van de toestellen. Het aanvaarden van wissels doet geen schuldvernieuwing ontstaan.
 1. De facturen zijn contant netto zonder korting betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Bij niet contante betaling loopt automatisch een intrest van 7,5 % en bij niet betaling na 30 dagen is een schadevergoeding verschuldigd van 10%. Indien wij gegronde bedragen verschuldigd zijn aan de koper/klant zal deze laatste recht hebben op dezelfde intresten en schadevergoedingen zoals hiervoor omschreven, dit onder dezelfde voorwaarden.
 1. Eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken en het vredegerecht van het district van de verkoper, tenzij wij verkiezen een beroep te doen op de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de klant. Het trekken van een wissel doet hieraan geen afbreuk.
 1. Ingeval de klant, na ondertekening van de overeenkomst, om welke reden ook belangrijke wijzigingen wenst aan te brengen, mag uit het feit dat wij een nieuwe offerte maken, geenszins afgeleid worden dat wij stilzwijgend akkoord zijn met een minnelijke ontbinding van de bestaande overeenkomst. De schuldvernieuwing zal pas verworven zijn bij ondertekening van de nieuwe overeenkomst. Tot zolang behouden wij al onze rechten uit de bestaande overeenkomst.
 1. Indien de medecontractant in WCO gaat, in faling gaat, in staking van betaling is, of kennelijk onvermogend is, staat het ons vrij het contract te beëindigen of elke herstelling, aanpassing, levering enz. te weigeren of te beëindigen zonder enig recht op schadevergoeding voor de klant.